Thứ 5, ngày 17/10/2019
Cơ sở:
Công đoạn Dây chuyền 1 Dây chuyền 2 Dây chuyền 3
1
2
3
4
5
Phụ trách