Thứ 2, ngày 06/04/2020
Cơ sở:
Công đoạn Dây chuyền 1 Dây chuyền 2 Dây chuyền 3
1
2
3
4
5
Phụ trách